Audito paslaugos
Atsižvelgdami į klientų poreikius, mes siūlome šias audito paslaugas:
  • finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamenuojančių norminių aktų reikalavimus, auditas;
  • konsoliduotų finansinių ataskaitų, parengtų pagal įmonių grupės finansinei atskaitomybei keliamus reikalavimus, auditas;
  • finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), auditas;
  • įmonės vidaus kontrolės vertinimas;
  • reorganizavimo sąlygų vertinimas ir kitų sutartų procedūrų atlikimas;
  • pagalba įmonėms parengiant finansines ataskaitas, taip pat ir konsoliduotas finansines ataskaitas;
Pagrindinis audito tikslas - įvertinti, ar finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi audituojamos įmonės finansinę būklę, jos veiklos rezultatus, ir yra parengta pagal galiojančius standartus.

Pateikta audito išvada suteikia finansinėms ataskaitų vartotojams – akcininkams, bankams, kreditoriams  pakankamą pasitikėjimą jose pateikta informacija. Audituotose finansinėse ataskaitose lieka labai maža klaidų ir  netikslumų tikimybė. Tuo būdu nepriklausomo auditoriaus išvada suteikia įmonei privalumų derybose su užsienio bei Lietuvos partneriais ir investuotojais, taip pat bankais, kurie yra suinteresuoti įmonių mokumu bei patikimumu.
Audito darbo metu taip pat patikriname įmonės vidaus kontrolės procedūras ir identifikuojame rizikingas sritis, teikiame konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais.

Konfidencialiame laiške vadovybei - įmonės administracijos vadovą informuojame apie pastebėtus trūkumus ir netikslumus apskaitoje, esamas rizikingas sritis apskaitos ir vidaus kontrolės sistemose. Teikiame pasiūlymus trūkumams pašalinti.